2023. március 20. hétfő

ENERGIAVÁLSÁG

Vissza

Sokakat érdekelhet, legalábbis sokak rákérdeztek, ezért közzé teszem múlt héten intézményvezetők részére írt utasításaim.

Finta Múzeum

Kapás János Zsolt igazgató úr

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Farkas Rozália igazgató asszony

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

Barnáné Gaál Erzsébet intézményvezető asszony

Városgondnokság Nonprofit Kft

Ökrös János mb. ügyvezető igazgató úr

Dr. Nánási Lajos Egészségház

Dr. Thodory Zsolt József városi főorvos úr

Túrkevei Polgármesteri Hivatal

Czucziné Keresztes Anita jegyző asszony részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Önök számára is ismert az a rendkívüli energetikai vészhelyzet, amely egész Európát sújtja az orosz-ukrán fegyveres konfliktus következményeiből begyűrűzött energiaválság miatt. Szerte az országban teljes intézményeket zárnak be, ma már előfordul, hogy a közvilágítás kikapcsolása miatt kijárási tilalmat rendelnek el, illetve válsághelyzetbe kerültek igen jómódú önkormányzatok is.

Városunkban is határozott lépésekkel folytatnunk kell a fűtési szezon beindulására a teljes átfogó energetikai leállást/átállást. Túrkeve város Képviselő-testülete 2022. október 13-án átfogó rendelkezésekkel hatalmazott fel bizonyos intézkedések megvalósítására, melyek konkretizálása azonban jelen levelemmel történik meg, hiszen számos kérdést kellett átgondolnunk és megfontolni, hogy miként lehet megvalósítani a legnagyobb energiafelhasználás-csökkentést az önkormányzat rendszerében.

Mindezek eredményeként az Önökkel folytatott korábbi egyeztetésektől eltérő rendelkezések is születtek, és jelen levelemben tájékoztatom az intézményvezetőket arról, hogy a munkáltatói jogok gyakorlójaként milyen konkrét utasítást rendelek el haladéktalan megvalósítást kérve intézményük/intézményeik részére. Kérem, hogy az alábbi intézkedéseket haladéktalanul megtenni és azok megvalósításáról tájékoztatni szíveskedjenek!

1. Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

Kérem az Intézményvezetőt, hogy minden lehetséges eszközzel igyekezzen energiahatékony működési rendszert kialakítani. Világítás mérséklése, használt fűtött helyiségek minimalizálása. Az óvoda infrastruktúrájában vizsgálja meg azokat a racionalizálási lehetőségeket, amelyek az energiafelhasználás mértékét érdemben csökkenthetik. Sem a Képviselő-testület, sem jómagam nem kívánok konkrét intézkedésekkel élni az intézmény esetében, figyelembe véve az intézmény működési sajátosságait, ugyanakkor elrendelem, hogy a józan ész kínálta lehetőségek között mérsékelni szíveskedjenek az energiafelhasználást! Intézményi fűtés elmaradása miatt egészségügyi kockázat nem történhet, a gyerekek gondozásához szükséges minimum hőmérséklet feltétel nélkül biztosítandó. Amennyiben 1-2 hónap kiemelkedő rezsiköltséget produkál, abban az esetben haladéktalan tájékoztatást kérek, mert érdemben meg kell fontolni az intézményi szolgáltatás leállításának/összevonásának lehetőségét.

2. Finta Múzeum

A Finta Múzeum működése esetén sem a Képviselő-testület, sem jómagam nem látok érdemi szakmai kockázatot arra vonatkozóan, hogy ha hosszabb idejű leállás valósul meg a Múzeumban. Az intézményvezető részére ezúton is világossá kívánom tenni, hogy amennyiben a rezsivel kapcsolatos dologi költségei az előzetes tervezetthez mérten meghaladják annak mértékét, abban az esetben a személyi állomány csökkentésének kárára is fenn kell tartani az intézmény működési kereteit. Önkormányzatunknak, mint fenntartónak nincs forrása kiegészítő működési támogatások biztosítására, így az intézményvezető felelősségi körébe tesszük az energetikai költségek minimálisra szorítását. Semmilyen fennakadást és működési problémát nem látunk abban, ha a Múzeum november 15. és február 28. között csak bejelentkezés esetén tart nyitva, továbbá nem látjuk működési kockázatát annak sem, ha december 1. és január 31. között „home office” munkavégzés kerül elrendelésre és a Múzeum épületeinek csak a minimális, feltétlenül szükséges működése valósul meg intézményen belül, a fagymentes állapot biztosításával. Ezúton kifejezetten utasítom az Intézményvezetőt, hogy az időarányos szabadságok kiadása minél magasabb mértékben történjen meg és a személyi állomány foglalkoztatását a téli időszakban minél alacsonyabbra csökkentse le, és az minél kevesebb használt (fűtött, világított) helyiségre koncentrálódjék.

Energetikai fejlesztések után a fenti rendelkezések felülvizsgálandóak, illetve szerencsés lenne a munkaszervezésben az energetikai fejlesztések kivitelezési munkálatait úgy igazítani, hogy annak munkát zavaró hatása olyan időpontokra essék, amelyek egyébként a múzeumban a kevéssé látogatott időszakok.

3. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Az intézmény speciális helyzetben van, hiszen három egymástól független épületben is biztosítania kellene a közművelődési és kulturális feladatokhoz való hozzáférését a lakosságnak. Ugyanakkor a jelenlegi körülmények között ez nem valósulhat meg. Több beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy az intézmény ne veszélyeztesse a fenntartó működését, ezért haladéktalanul szükséges az alábbi intézkedések megvalósítása:

- A Korda Sándor Filmszínházba november 15. és március 31. között bármilyen program, rendezvény csak külön engedéllyel szervezhető, az épület bérbe nem adott részének teljes energetikai leállítását rendelem el. Miután a szociális helyiségekben a fagymentes állapotot a bérlő fenntartja, így a bérléssel nem érintett részeken teljes áram és fűtés kikapcsolás indokolt. Bármilyen rendezvény, program az épületen belül csak külön engedéllyel szervezhető úgy, amennyiben a rendezvény energetikai költségei az ott programszervezést végző rendező teljes költség átvállalásával valósul meg.

- A Városi Könyvtár épületében, annak energetikai költségei miatt szakmai tevékenység minimalizálására kerül sor, könyvkölcsönzésre koncentrálva. November 14-től az érintett munkavállalók a túrkevei Polgármesteri Hivatalban kapnak új munkahelyszínt annak érdekében, hogy az esetleges könyvtári szakmai tevékenységhez kellően közel legyenek fizikailag, és rendelkezésre tudjanak állni a lakosságnak. Miután a könyvtári szakmai munka csak részben valósulhat meg ilyen átszervezéssel, így addig a Polgármesteri Kabinet tanácsadását kérem a munkaszervezésben. A könyvtár épületében fagymentes állapot mértéke a maximum, ami fűtésileg engedélyezhető és minden áramfogyasztót lekapcsolni szükséges. Informatikai munkaállomásai az érintett munkavállalóknak kerüljenek áttelepítésre a fent megadott időpontig a Polgármesteri Hivatalba. A munkavállalók szabadságának elrendeléséről az érintettekkel való konzultáció mellett a Polgármesteri Kabinet vezetője tesz javaslatot az intézményvezetőnek.

- A Művelődési Ház épületében fagymentes állapot fölötti hőmérsékletben 2 helyiség tartható. Ebből az egyik az ott szakmai munkát végzők részére fenntartott irodahelyiség, ahol a munkafeltételekhez szükséges maximális 20 oC fölött nem tartható hőmérséklet.

Emellett az Intézményvezetőt felszólítom arra, hogy a decemberi-januári szabadságolások vonatkozásában személyemet, mint a munkáltatói jogok gyakorlóját felkeresni szíveskedjen, hogy az adott fűtési időszakban minél több szabadságot rendelhessünk el. A munkaszervezést, amikor megoldható „home office” rendszerben kell megoldani, ezeknek elrendeléséről a Polgármesteri Kabinet tájékoztatását kérem, s ezeken a napokon a fűtési hőmérséklet 10 oC-ban maximalizálandó.

A szervezési és munkafeladatoknak otthont adó irodahelyiség mellett a város társadalmi és közösségi életét segítő kiscsoportos foglalkozásokhoz egyetlen helyiség fűthető – csak a foglalkozások időpontjában. Ez a belső terem maximum 18 oC-os hőmérsékletre fűthető és a fűtés minimalizálandó a nem használt időpontokban. Kérem az Intézményvezetőt, hogy konzultáljon a közösségi programok résztvevőivel, hogy minél magasabb mértékben magáningatlanokat használjanak ezen közösségi célokra is, és csak azokban az esetekben kerüljön használatra ezen helyiség, amikor a működés hiánya érdemi közösségi károkat okozna. Minden más esetben a helyiség 10 oC hőmérsékleten tartandó. A kiállító terem, a központi terem és az előtér fűtése során csak a fagymentes állapot az, ami fenntartandó. A nagyterem fűtése csak olyankor valósulhat meg, amikor az igénybevevők saját költségen a fűtés energetikai költségét magukra vállalják. Városi programokhoz kapcsolódóan a nagyterem használatához a Polgármesteri Kabinet vezetőjének hozzájárulása szükséges. A szociális blokkokban fagymentes állapot elérése szükséges.

4. Városfejlesztési, Rendezvényszervező és Médiaszolgáltató Kft.

A Városfejlesztési Kft működése során tájékoztatom az Ügyvezetőt, hogy a média működéshez szükséges önkormányzati helyiségek térítésmentes használatának módjára a rezsivészhelyzet ideje alatt kizárólag a Polgármesteri Hivatal épületén belül van lehetőség. Kérem, hogy a média számára kialakított központi helyszínt, a volt Mezőbank épületét 2022. november 14-ig elhagyni szíveskedjenek és ott csak a károk megelőzését indokló beavatkozások történhetnek. Javaslom a fűtés és energetikai rendszer teljes leállítását és a mellékhelyiségek fagymentesítését. A médiában dolgozó szakszemélyzet a Polgármesteri Hivatalban kap ideiglenes munkahelyszínt.

A pályázatírói munkavégzés körülményeinek rendszeréről, a jelenleg is a Polgármesteri Hivatal épületében dolgozó munkatársak munkakörülményeiről Túrkeve Város Jegyzője dönt a hivatal működési kereteinek meghatározásánál.

5. Dr. Nánási Lajos Egészségház

Túrkeve város egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosok levelet juttattak el hivatalomba, amelyben javaslatokat tettek az energetikai költségek visszaszorítására. Jelen rendelkezéseimet annak figyelembevételével teszem. Az orvosi rendelők működésének gyakorlata csak úgy valósulhat meg, hogy a rendelőket használó szakorvosok a rendelők üzemelése során felmerülő energetikai költségeket maradéktalanul átvállalják. Amennyiben ehhez az szükséges, hogy az érintett helyiséghasználók vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó fűtéshez villanyfűtési berendezéseket szerezzenek be, annak költségeit magukra vállalják. Az egyedi gázmérők lehetőségét fenntartva az érintett szakorvos vállalja annak költségeit, amelyet a korábbi gyakorlatnak megfelelően fizetnek meg. Az orvosi ügyelet által használt helyiségek során csak azokban a helyiségekben tartandó fenn a fűtés-, víz- és energiaszolgáltatás, ahol az ügyeleti ellátást biztosító szolgáltató annak költségeit átvállalja, és ahol annak méréséhez szükséges infrastruktúra biztosított. Amennyiben akár az alapellátáshoz (4 háziorvosi rendelőben és 2 fogorvosi rendelőben), akár az orvosi ügyelethez az egyedi mérés lehetősége nem biztosítható, abban az esetben ennek kiépítését haladéktalanul meg kell tenni. A közös használatú helyiségekben, úgy, mint váró és szociális blokkok az energetikai költségek minimalizálandóak. A rendelőkben, amennyiben az épületet használó szakorvosok az energetikai költségek méltányosan szétosztott mértékének megfizetésétől továbbra is elzárkóznak, a fűtés kikapcsolását rendelem el. Műszaki beavatkozásokkal biztosítani szükséges a rendelések megtartásához szükséges átalakításokat. Felszólítom a Jegyzőt, hogy a megemelkedett energetikai költségek miatt az orvosi rendelőbe rendelt személyi állományt racionalizálni szíveskedjen. Tisztítószer további biztosítása megszűnik.

6. Városgondnokság Nonprofit Kft.

A Városgondnokság Kft működése során is a maximális energiahatékonyság feltételeit kell biztosítani. A korábbi székhely irodaépület (egykori Afit irodaház) vagyonkezelésbe történő visszaadása történjen meg (ha még nem történt meg). Az új irodahelyiségnek a részben a Városgondnokság Kft tulajdonában lévő egykori Városgazdálkodási Vállalat épületének földszinti, utcafronti helyiségei használhatóak, ahol az ügyfélfogadás feltételei kiépültek. Kérem, hogy a működés során a munkafeltételekhez szükséges minimum hőmérséklet legyen biztosítva, s a nem használt helyiségekbe energetikai minimalizálás valósuljon meg. December 1. és január 31. között a munkavégzéshez szükséges minimum személyi feltétel biztosítandó csak, amit lehet „home office” ügymenetben biztosítandó, ennek mértékéről az ügyvezető dönt. A munkaszervezésben a munkáltatói jogok gyakorlásával szabadságok elrendelése történjen meg. Az ügyfélszolgálaton telefonos elérési ügyeleti rendszer működjön azokon a heteken, amikor általános szabadságolások kiírása megtörténik.

7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működése során a 257/2022. (X.13.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak megvalósulásához szükséges intézkedések történjenek meg. A Képviselő-testület által előírt tervek készüljenek el és a szükséges intézkedések haladéktalan megvalósításához a feltételek valósuljanak meg. Tilos éjjeli jelzőfények és fények használata, tilos az indokoltnál nagyobb mértékű energiafelhasználó egységek működtetése. Az épület azon részében, ahol munkavégzés zajlik, a hőmérséklet 20 oC-ban maximalizálandó. A folyosók, a szociális blokkok esetében a világításhoz szükséges energiafelhasználás minimalizálása folyamatosan ellenőrzésre kerüljön. A hivatali helyiségekben a munkafeltételekhez szükséges hőmérséklet biztosítása az energetikailag leginkább alacsony költségű módszerek felé mozduljon el. Felszólítom a Jegyzőt, hogy az önkormányzat működésének, működési feltételeinek biztosításához biztosítson munkavégzési helyet a Városi Könyvtár dolgozóinak, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Városfejlesztési Kft dolgozóinak és a városi média munkatársinak. A hivatal épületében nem közvetlenül önkormányzati feladatellátást végző munkaszervezetek energetikai költségeinek igénylése történjen meg és minden energetikai költség áthárítása valósuljon meg. Az ehhez szükséges tárgyalás lefolytatását a Jegyző haladéktalanul tegye meg és érvényesítse az önkormányzat érdekeit a nagyobb felhasználókkal szemben, úgymint pl. a Kormányhivatal. A hivatal személyi állománya a hivatal áramellátását magáncélra nem használhatja.

8. Városi Önkormányzat

A város közterületeinek közvilágítása során a költségek minimalizálásának műszaki megoldásai kerüljenek megvalósításra. Amennyiben a közvilágítás költségei, főként annak energetikai felhasználási költségei meghaladják a költségvetési rendeletben biztosított kereteket, abban a pillanatban a Képviselő-testület tájékoztatása haladéktalanul indokolt, szükség esetén akár kijárási tilalom elrendelésével - - rendelkezhessen a közvilágítás lekapcsolásáról, ha ésszerűbb műszaki megoldást nem áll rendelkezésre. Abban bízva, hogy ezen intézkedésekre nem lesz szükség, a korábbi polgármesteri vállalásoknak megfelelően a Ligetben a közvilágítás maximum 21 óráig éghet.

A Védőnői Szolgálat energetikai költsége minimalizálandó. A munkáltató jogok gyakorlójaként elrendelem a szabadságok kiadását, és 2022. december 1 és 2023. február 28. között „home office”-ban történő munkavégzést. A jogszabályban nem védőnői hatáskörbe tartozó feladatok elvégzésnek megszervezéséről intézkedni szíveskedjenek.

Kérem valamennyiüket a fenti rendelkezések hatékony végrehajtására! Amennyiben kérdés merül fel, amennyiben tisztázandó helyzet áll elő, készséggel állok rendelkezésükre!

A koronavírus pandémia viszontagságai után ezzel az újabb kihívással is meg kell birkóznunk, a város működőképességét biztosítanunk kell a legnehezebb körülmények között is, ezért a fentiekben kérem szíves együttműködésüket, tisztelettel, munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánva:

Sallai Róbert Benedek

Túrkeve, 2022. 11. 10.

--------

Tisztelt Lakosság!

A fenti intézkedéseket kényszerből rendeltem el - más lehetőség hiányában.

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
Herman Ottó téri járda
Herman Ottó téri járda
2023. március 16.
Őszinte meglepetéssel olvasom, az előző bejegyzésemnél, van, aki nem örül annak, hogy Nyugaton...
Ahol jó a vezetés, ott működik a gazdaság!
Polgármesteri beszámolók
2023. március 14.
Polgármesteri beszámolók
Szépül a Nyugatújváros
Szépül a Nyugatújváros
2023. március 16.
Visszautalva az év elején történt VG Kft. ügyvezetői váltásra, a 2022-es közmunkaprogram...
Tisztelt Túrkeveiek!
Polgármesteri beszámolók
2023. március 11.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.