Hirdetmény a 2018/ 2019. nevelési évre történő önkormányzati óvodai felvételről

  • Beküldve: 2018. 04. 04.

Az óvodai beíratás időpontja: 2018. május 2-3. (szerda, csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Helyszíne: Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.

 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról.

1. A három éves kortól kötelező óvodai nevelésről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek az óvoda látogatása alól – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Felmentésre irányuló kérelmet a szülő tárgyév április 20-ig, óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek esetében a nevelési év során terjeszthet elő.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 18-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.turkeve.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.

2. Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni.

3. Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

• pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap,
• a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
• nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
• a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum
(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A köznevelési törvény 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe.

Az önkormányzati óvoda fogad – szakértői javaslat alapján – sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket integrált keretek között.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. június 1-ig, döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését az óvodavezető határozati formában közli.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Túrkeve Város Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda vezetőjének címezve 1 példányban, írásban kell benyújtani. A jogorvoslati kérelemhez felhasználható formanyomtatvány a csatolmányoknál letölthető.

A 2018/19-es nevelési év első napja 2018. szeptember 1.
A nevelési év utolsó napja 2019. augusztus 31.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

 

 

Vida Tamás
polgármester