Hass, alkoss, gyarapíts - Pályázati felhívás középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok részére

  • Beküldve: 2018. 10. 24.

A pályázat célja:

Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló középiskolás tanulók, valamint a településen állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási hallgatók részére, akik tanulmányaik mellett aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők.

A pályázók köre:
Túrkeve Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3.-16 kódszámú projekt alapján helyi ösztöndíjpályázatot hirdet azoknak a településen állandó lakcímmel rendelkező tehetséges, szociálisan rászoruló tanulóknak, akik a helyi középiskolában tanulnak és aktív tagjai a közösségnek. Pályázatot nyújthatnak be továbbá azok a településen állandó lakcímmel rendelkezők is, akik felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik és emellett a helyi közösség életében aktív szerepet vállalnak.

A pályázati támogatás időtartama,mértéke:
Az ösztöndíj a 2018/19-es tanév 10 hónapjára kerül megítélésre annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által kinevezett „ad hoc” bizottság a pályázó tanulmányi eredményei, közösségi szerepvállalása , elismerésre méltó iskolai-, sport-, kulturális-, szakmai stb. eredményei, teljesítménye alapján arra méltónak talált.

A pályázat két tanéven keresztül kerül kiírásra.
Az ösztöndíj mértéke 5 000-10 000 Ft/hó közötti összeg, a pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret függvényében.
Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat az EFOP-1.5.3.-16-2017-00048 azonosító számú
„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” ”című projekt pályázati forrásból biztosítja.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Pályázni hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és a pályázati felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek benyújtásával lehet.
A pályázati űrlap letölthető ide kattintva vagy átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a Titkárságon.

A pályázati űrlap az alábbi kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:
1. Önéletrajz, benne:
◦ az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb. versenyek, vetélkedők) ,
◦ a közösségi szerepvállalás leírása, ( diákönkormányzat, cserkészet, önkéntesség stb.)
◦ a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása,
◦ az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele,
◦ a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális rászorultság indoklása.
2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
3. A megjelölt szociális rászorultságot igazoló okiratok másolata ( pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről, a szülők munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási igazolások stb.)
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
5. Lakcímkártya másolata.
6. Bizonyítvány/ leckekönyv - másolat ( a 2017/18-as tanévben elért tanulmányi eredményről)

Egyéb benyújtható mellékletek:
1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
2. Tagsági igazolás ( helyi civil szervezet, kulturális-, sportegyesület, művészeti együttes stb.)
3. Kiemelkedő eredményeket, teljesítményt igazoló oklevelek, emléklapok másolata, fotók stb.

A pályázat beadásának határideje: 2018. november 16.(péntek) 12:00 óra

A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei Polgármesteri Hivatal
( 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el pontozási rendszer alapján. Határidő: 2018. november 30.
(Pontozási kategóriák: tanulmányi eredmény, kiemelkedő egyéb eredmények, a család szociális helyzete, közösségi aktivitás)

Értesítés a pályázati döntésről:
A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesítést kapnak.
A támogatottak listája a döntést követően megjelenik a www.turkeve.hu honlapon.

Az ösztöndíj folyósítása:
Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj első alkalommal a támogatási szerződés aláírását követően, majd minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és a benyújtott mellékletekben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.