Pályázati kiírás az Egressy Béni Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egressy Béni Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, oktató-nevelő munkájának irányítása, vezetői-, szakmai-, és alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2018. augusztus 1-jétől, 2023. július 31.-ig szól.
A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9.
Munkaidő: Teljes munkaidő
Az állás betöltésének ideje: 2018. augusztus 01.

Pályázati feltételek:
A közoktatási törvény szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- felsőfokú zenei szakirányú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettség és szakképzettség
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat
- vezetői gyakorlat
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
• 2018. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje:
• 2018. március 31.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Szakmai önéletrajz,
- vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton, a pályázatnak az alapitvany [at] egressy-turkeve.sulinet.hu címére történő megküldésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Zsuzsa, titkár nyújt az 56/362-891-es telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Túrkeve Újság – 2018. február
- Túrkeve Város Honlapja: www.turkeve.hu – 2018. február
- MZMSZ honlapján - 2018. január