Pályázati felhívás háziorvosi álláshely betöltésére

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei IV. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:

 • Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.

Ellátandó feladatok:

 • A IV. sz. körzet (felnőtt) háziorvosi feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Az állás betöltésének feltételei:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése
 • büntetlen előélet
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • nyilatkozat arról,hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri

A megbízás időtartama:

 • határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-átadási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. Igény esetén lakást tudunk biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

 • a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”.Egyéb információt Vida Tamás polgármester nyújt: a +36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a polgarmester [at] turkeve.hu (subject: H%C3%A1ziorvosi%20p%C3%A1ly%C3%A1zat) címen.

A pályázat elbírálása:

 • A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

A pályázati felhívás megjelenik:

 • az Országos Alapellátási Intézet honlapján
 • Túrkeve város hivatalos honlapján
 • A Túrkeve újságban