Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati óvodai felvételről

  • Beküldve: 2017. 03. 28.
Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.

1. A három éves kortól kötelező óvodai nevelésről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 10.-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentést a „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

2. Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető innen.

3. Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők
- pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap,
- a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
- a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A köznevelési törvény 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.
Az önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe.
Az önkormányzati óvoda fogad – szakértői javaslat alapján – sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket integrált keretek között.
 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24-25. (hétfő, kedd) reggel 8 órától 16 óráig.
Helyszíne: Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 25-ig, döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Túrkeve Város Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda vezetőjének 1 példányban, írásban kell benyújtani. A jogorvoslati kérelemhez felhasználható formanyomtatvány innen letölthető.

Vida Tamás polgármester